مدح خورشید

7537

محتویات این کانال اشعار آئینی است در مدح اهل البیت عصمت و طهارت که توسط شاعره ی اهل البیت خانم طاهره ی رستم پور سروده شده است