یاد حرم

21982

گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت می‌کنم...