یاد حرم

28492

گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت می‌کنم...