یاد حرم

19387

گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت می‌کنم...