یاد حرم

20521

گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت می‌کنم...