لباس پوشیدن

آداب لباس پوشیدن

آداب لباس پوشیدن

بهتر است هر وقت لباس می پوشیم ، ابتدا سمت راست را بر تن کنیم و هر گاه لباس را از تن در می آوریم از سمت چپ شروع می کنیم .

*بهتر است ایستاده رو به #قبله و در برابردیگران لباس نپوشیم .

*نباید لباس کار و لباس مهمانی و لباس داخل خانه مان یکی باشد .

*نظافت در لباس را رعایت کنیم و نگذاریم آنها چرک شود . زیرا شستن لباس غم و اندوه را از بین می برد و نمازمان را باارزش تر می کند .

*هنگام نماز از بهترین لباس هایمان استفاده کنیم .


مطالب مرتبط