برخی آداب ناخن گرفتن

برخی آداب ناخن گرفتن

بهترین روز برای کوتاه کردن ناخن ها جمعه است. در روزهای دیگر به غیر از چهارشنبه، نیز گرفتن ناخن اشکال ندارد.

ناخن هایمان را با دندان نکنیم.

نگذاریم ناخن هایمان از سر انگشتانمان بلندتر شود.

بهتر است هنگام گرفتن ناخن ها از انگشت کوچک دست چپ شروع نموده و به انگشت کوچک دست راست ختم کنیم.


مطالب مرتبط