آسان ترین راه خوشبخت زیستن، آن است که همان طور که برای خودت ارزش قائل هستی، برای همسرت نیز ارزش قائل شوی.

آسان ترین راه خوشبخت زندگی کردن!!!

آسان ترین راه خوشبخت زندگی کردن!!!

آسان ترین راه آشنایی، یک سلام است، ولی گرم و صمیمی.

آسان ترین راه قدردانی، یک تشکر ساده است، ولی خالص و صمیمانه.

آسان ترین راه عذرخواهی، تکرار نکردن اشتباه قبلی است.

آسان ترین راه ابراز عشق، به زبان آوردن آن است.

آسان ترین راه رسیدن به هدف، خط مستقیم است.

آسان ترین راه احترام، اجتناب از گزافه گویی و گنده گویی است.

5de8e797b2321.png

آسان ترین راه جلب محبت، آن است که عشق بورزی و محبّت کنی.

آسان ترین راه مبارزه با مشکلات، روبه رو شدن با آن هاست نه فرار.

آسان ترین راه رسیدن به آرامش، زندگی سالم و بی غلّ و غش است.

آسان ترین بحث، بحث درباره چیزهای خوب و امیدوار کننده است.

آسان ترین برد، آن است که خود را از پیش بازنده ندانی.

آسان ترین راه خوب زیستن، ساده زیستن است.

آسان ترین و در عین حال باارزش ترین عشق، بی ریاترین آن است.

آسان ترین راه دوری از گناه، آن است که همیشه بدانی در پیشگاه خدا هستی.

آسان ترین راه راحت بودن، آن است که خودت را همان طور که هستی، بپذیری و در همه حال خودت باشی.

و بالاخره، آسان ترین راه خوشبخت زیستن، آن است که همان طور که برای خودت ارزش قائل هستی، برای همسرت نیز ارزش قائل شوی.

منبع: کتاب رازهای تسخیر قلب همسر، مسلم داودی نژاد، ص 28-29.


مطالب مرتبط