شعر میلاد امام حسن علیه السلام

آسمان حق

آسمان حق

پدرش بود علی///مادرش فاطمه بود

مهربان مثل پدر///خیرخواه همه بود

بود او در همه عمر///با بدی ها در جنگ

و بدش می آمد///از فریب و نیرنگ

نگران اسلام///نگران حق بود

دل او در سینه///آسمان حق بود

راه او ، راه خدا///صلح او مثل جهاد

صلح او ، آزادی///بر مسلمانان داد

او گلی بود که از///هر گلی بهتر بود

بود زیبا ، خوش نام///شکل پیغمبر بود !


مطالب مرتبط