زن ها به سبب ویژگی پیوندجویی معمولاً مرزهای زندگی خصوصی خود را بازتر می گیرند.

 حریم خصوصی تا کجاست؟

حریم خصوصی تا کجاست؟

تازگی ها برای آرش مشکل مالی پیش آمده بود. موضوع این بود که سیستم پرداخت شرکتی که آرش در آن کار می کرد عوض شده بود و در سیستم مالی جدید حقوق ماهانه او کمتر از گذشته شده بود. به همین علت دو ماه بود که قسط های وام مسکن آن ها عقب افتاده بود و آرش می ترسید به ضامن ها زنگ بزنند. عاطفه، همسر آرش، خیلی نگران این موضوع بود و بدون این که آرش بداند با چند نفر مشورت کرده بود و درباره این مشکل پرسیده بود. یک روز با خوشحالی به آرش زنگ زد و خبر داد که مشکل او حل شده است. آرش با تعجب پرسید: «چه جوری؟» و وقتی شنید که از پدرم قرض گرفته ام تعجب کرد و گوشی را قطع کرد. آرش با عصبانیت پیامک زد که این، راز خانواده بود و تو نباید آن را فاش می کردی.

یکی از موضوعاتی که همیشه بین مردها و زن ها باعث اختلاف است مرز بین چیزی است که باید بیرون از خانه گفته شود و چیزهایی که نباید گفته شود. زن ها به سبب ویژگی پیوندجویی معمولاً هم مرزها را بازتر می گیرند و هم شمار آدم هایی که می توان چیزهایی را به آن ها گفت که در ذهن مردها خصوصی است، زن ها ممکن است در اتوبوس بین شهری سر درد دل را با کناردستی غریبه ای باز کنند و خصوصی ترین چیزهای زندگی خود را به او بگویند. اتفاقی که در مردها تقریباً غیرممکن است.

منبع: هرچه میخواستید درباره زن ها بدانید اما رویتان نمی شد ازخودشان بپرسید، سعید بی نیاز


مطالب مرتبط