شعر کودکانه اذان برای کودکان

اذان

اذان

وقتی اذان مغرب /// پیچید در خیابان

زد در دلم شکوفه/// گلبوته های ایمان

رفتم وضو گرفتم /// از حوض توی مسجد

شد سینه ام پر از گل /// از رنگ و بوی مسجد

باغی ز سبزه و گل/// در چشم خود نشاندم

من در صف جماعت/// رفتم نماز خواندم

وقتی به خانه رفتم///دیدم که مثل یاسم

بوی گلاب می داد/// هم دست و هم لباسم

جعفر ابراهیمی (شاهد)


مطالب مرتبط