شادی حقیقی آن زمانی نیست که هیچ مشکلی نداشته باشیم، بلکه شادی زمانی بوجود می آید که نوع رفتار و ارتباط خود را با مشکلات تغییر دهیم.

از کاه کوه نسازیم

از کاه کوه نسازیم

پدر آمد خانه ولی نه مثل هربار دیگری که می آمد، با عصایی زیر بغل و سری باندپیچی شده. دیدن آن منظره هول و هراسی به دل دختر انداخت که نگو. نگران و حیران زده پرسید:

  • چی شده پدرجان؟
  • بلا دوره! چه اتفاقی افتاده؟ با کسی دعوا کردین؟ با دست اشاره کرد آب می خواهد. فهمید حوصله ی حرف زدن ندارد، شاید هم نه! دهانش کاری شده. ولی وقتی دید آب را به راحتی خورد و یک الهی شکر هم دنبالش گفت، فهمید مشکلی برای حرف زدن ندارد.
  • آره خوبم.
  • هنوزم نمی گین چی شده؟ خنده ای کرد و گفت:
  • شنیده بودم روزهای جمعه، فرشته های نگهبان آزادن، اما نه اینجوری؛ گمون کنم فرشته ی نگهبان من چشمش افتاد به رفقاش فراموشم کرد؛ منم چاله ی کنده شده برای فاضلاب را ندیدم و ...
  • برای شیرینی زندگی موادی لازم است که هر انسانی آن ها را در اختیار دارد. فراموش نکنیم هر چه قدر برای تهیه ی شیرینی زندگی دقت و تلاش کنیم، طعم این شیرینی خوشمزه تر می شود و اعضای خانواده مان از آن لذت بیشتری می برند.

جوابی نداد و آرام رفت طرف کاناپه و با سختی نشست رویش. دوباره پرسید:

قلب دختر داشت از نگرانی از دهانش می زد بیرون. دل شوره کلافه اش کرده بود. بی خودی هی راه می رفت، از اتاق به هال، از هال به اتاق. ده دقیقه ای که گذشت و رنگ و رویش معمولی شد سینی چایی را گذاشت روی میز. پرسید:« بهتر شدین که؟»

1-باور کنیم که بهترین تهیه کننده ایم

خانواده هایی که فعالیت های خود و امورشان را با باورهای مثبت همراه می کنند، دستاوردهای مثبتی نیز به دست می آورند و چون اعتقاد دارند که موفق می شوند، قطعا به پیروزی می رسند. خانواده های برنده ابتدا در ذهن خود برنده می شوند و سپس این پیروزی و موفقیت را در صحنه ی زندگی نمایان می کنند.

2- از کاه کوه نسازیم

خانواده های موفق از روزهای گذشته زندگی شان درس می گیرند، در زمان حال زندگی می کنند و همواره آینده ای زیبا را ترسیم می کنند. برای لذت بردن و شادی در زندگی خانوادگی باید برای اتفاقاتی که هنوز رخ نداده است، نگران نباشیم.

خانواده های برنده ابتدا در ذهن خود برنده می شوند و سپس این پیروزی و موفقیت را در صحنه ی زندگی نمایان می کنند.

3-تدبیر و تفکر داشته باشیم

زندگی با تدبیر و تفکر زیبا و دلنشین می شود. خانواده های هوشمند علاوه بر این که از تجربیات دیگران استفاده می کنند، هوش و اندیشه خود را نیز در رسیدن به موفقیت و زیبایی به کار می گیرند. اندیشیدن خانواده ها را رشد می دهد و آن ها را از مسیرهای بحرانی به سلامت عبور می دهد و رازهای آرامش و نشاط را برای آنان به ارمغان می آورد.

5aaa2755674b9.jpg

4-منتظر خبرهای خوش باشیم

انتظار، زیباترین مفهوم زندگی است، خانواده هایی که در انتظار خوبی ها می نشینند، خوبی ها را به دست می آورند؛ چرا که آن ها جذب کننده ی انتظارشان هستند.

چه باید کرد؟

موانع و مشکلات قسمتی از زندگی همه ی ما هستند و گاه مشکلاتی که سر راه خانواده ها قرار می گیرند، اعضا خانواده را دچار فشارهای روانی می کنند. شادی حقیقی آن زمانی نیست که هیچ مشکلی نداشته باشیم، بلکه شادی زمانی بوجود می آید که نوع رفتار و ارتباط خود را با مشکلات تغییر دهیم. لازم است مشکلات را به عنوان تلنگری برای هوشیار شدن ببینیم؛ فرصتی برای تمرین صبوری.

شادی حقیقی آن زمانی نیست که هیچ مشکلی نداشته باشیم، بلکه شادی زمانی بوجود می آید که نوع رفتار و ارتباط خود را با مشکلات تغییر دهیم.

مشکلات می توانند به ما بیاموزند که بزرگوار و فروتن باشیم. به این شرط که از مشکلات نترسیم و آن ها را فرصتی برای بهتر شدن بدانیم. بنابراین غلبه بر فشارهای روانی، فرار از مشکلات نیست، بلکه پذیرش آن ها به عنوان بخشی از زندگی است. اگر دیدگاه خانواده را تغییر دهیم، مشکلات می توانند عاملی برای خلق یک زندگی بهتر و رشدیافته تر باشند.

منبع: شادی را به خانه ببریم، مهتاب قاسمیان


مطالب مرتبط