اسرافکاران، برادران شیطانند

اسرافکاران، برادران شیطانند

بی تفاوتی نسبت به اسراف اشتباه است.


مطالب مرتبط