شعر کودکانه امید بچه ها

امید بچه ها

امید بچه ها

خدا ، خدای مهربان///خدای خوب و آشنا

خدای چشمه و چمن/// خدای سبزه زارها

کسی که بال می دهد///به این پرنده ها تویی

کسی که باز می کند///زبان جوجه را تویی

تویی که داده ای به من///زبان و پا و دست و سر

دو تا فرشته داده ای ///به نام مادر و پدر

کسی که یادش از دلم///نمی شود جدا ، تویی

خدای خوب و مهربان/// امید بچه ها تویی

حمید هنرجو


مطالب مرتبط