*انتخاب کن امروز را شاد زندگی کنی*

*انتخاب کن امروز را شاد زندگی کنی*

برای شاد بودن فردا خیلی دیر است..
از همین امروز باید راضی بودن به رضای خدا را تمرین کنی. آخر مگر می‌شود او برایت چیزی به جز خوبی بخواهد دختر جان؟!

#زندگی شاد

#نورالهدی


"سامانه مخاطبین نورالهدی"


مطالب مرتبط