شعر کودکانه انتظار

انتظار

انتظار

با دستی پر شکوفه /// در انتظار هستیم

روزی که او بیاید/// گویی بهار هستیم

با دستی پر شکوفه /// از راه خواهد آمد

در لحظه ای پر از گل/// ناگاه خواهد آمد

پروانه ها در آن روز/// خواهند خواند ، آواز

لب های غنچه آن روز/// با خنده می شود باز

شاعر : جعفر ابراهیمی


مطالب مرتبط