انتظار

انتظار

جمعه ای بیاید او
جمعه هفتمین روز است

با تمام انسان ها
مهربان و دلسوز است

با محبت مهدی
زندگی، نکو باشد

در میان یک هفته
جمعه روز او باشد

شاعر: مهدی وحیدی صدر


مطالب مرتبط