انسان آگاه کسی است که در روابط خانوادگی و اجتماعی، اصول اخلاقی را رعایت می کند

انسان عاقل دوستی ورز است

انسان عاقل دوستی ورز است

انسان آگاه و خردمند کسی است که در روابط خانوادگی و اجتماعی، اصول اخلاقی را رعایت می کند چرا که رعایت یا عدم رعایت این موارد، ممکن است پیامدهای مثبت و یا منفی برای او به دنبال داشته باشد که در ادامه به این پیامدها اشاره شده است:

- دشمنی کردن انسان را به تنهایی مبتلا می کند. اخلاق های ناپسندی مانند تکبر و درشت خویی و ناسزاگویی، دشمنی کردن به بار می آورد که به ضعف یا قطع روابط می انجامد؛

- قطع روابط، آدمی را ناتوان می کند؛ زیرا بخش قابل توجهی از کارهای انسان به کمک فکری یا فیزیکی دیگران وابسته بوده و کمال نادانی است که فردی گمان کند خود می تواند از عهده همه مشکلات برآید؛

- فرد بدخو از همدلی دیگران برخوردار نیست. ممکن است فرد بدخو به سبب موقعیتی که به دست آورده است، مثلاً ریاست اداره یا کارخانه یا سرپرستی خانواده، دیگران را به همراهی با خود وادار کند؛ ولی این همراهی، همدلی نیست. زمانی که همدلی در کار نباشد، افراد از تمام توان خود برای کمک به دیگران استفاده نمی کنند؛

5d5a3216199d7.jpg

- در ارتباطاتی که بر مبنای اصول اخلاقی نباشد، امکان پدید آمدن هرگونه تقلب و نفاق وجود دارد.

- اگر تلاش ها و کوشش ها صمیمانه و از سر رضایتمندی نباشد، برکت و توفیق های ناآشکار نیز از زندگی رخت بر می بندد. بنابراین، انسانی که با ابراز دوستی، به دیگران کمک می کند یا از آن ها کمک می گیرد و در مجموع، ارتباطات خود را بر مبنای ابراز دوستی قرار می دهد، تمام ظرفیت ها و فعلیت های دیگران را به طرزی ناپیدا در اختیار خود گرفته و از لذت معاشرت با آن ها نیز برخوردار می شود؛ پس انسان عاقل، دوستی ورز است.

منبع: کتاب خط سفید ممتد، فریبا علاسوند


مطالب مرتبط