اسلام تمام مسلمان ها را به حكم يك خانواده مى ‏داند، و همه را خواهر و برادر يكديگر خطاب كرده، نه تنها در لفظ و در شعار كه در عمل و تعهدهاى متقابل نيز همه خواهر و برادرند.

اهمیت اخوت و برادری

اهمیت اخوت و برادری

جمله «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» كه در آیه 10 سوره حجرات آمده است يكى از شعارهاى اساسى و ريشه‏ دار اسلامى است. اسلام سطح پيوند علائق دوستى مسلمين را به قدرى بالا برده كه به صورت نزديكترين پيوند دو انسان با يكديگر آن هم پيوندى بر اساس مساوات و برابرى، مطرح مى ‏كند، و آن علاقه «دو برادر» نسبت به يكديگر است.

پيامبر اسلام (ص) فرمود: مسلمان بر برادر مسلمانش سى حق دارد: 1. بخشش لغزش های او 2. مهربانی در ناراحتي ها به او 3. پنهان کردن اسرار او 4. جبران اشتباهات او5. قبول عذر او6. دفاع در برابر بدخواهان او 7. خيرخواهى نسبت به او8. پاسدارىاز دوستى او 9. عمل به وعده ‏هايى كه به او داده 10. عيادت به هنگام بيمارى او11.حاضر شدن در تشييع جنازه او 12. پذيرفتن دعوت او 13. قبول هديه‏ ى او 14. پاداش دادن به هداياى او15. تشكّر از خدمات او 16. كوشش در يارى رسانى به او17. حفظ ناموس او18. برآوردن حاجت او19. واسطه‏ گرى براى حل مشكلاتش20 . عطسه ‏اش را تحيت گويد 21. گمشده ‏اش را راهنمايى كند 22. سلامش را پاسخ دهد 23. به سخن وگفته‏ ى او احترام گذارد 24. انعام و پاداش خوب به او بدهد 25. سوگندش را بپذيرد 26. دوستش را دوست دارد و با او دشمنى نكند. 27. در يارى او بكوشد خواه ظالم باشد يا مظلوم: اما يارى او در حالى كه ظالم باشد به اين است كه او را از ظلمش باز دارد، و در حالى كه مظلوم است به اين است كه او را در گرفتن حقش كمك كند.28.او را در سختی ها و گرفتاری ها تنها نگذارد 29. آن چه را از نيكي ها براى خود دوست دارد براى او دوست بدارد 30. آن چه از بدي ها براى خود نمى‏ خواهد براى او نخواهد».

علی کفشگر فرزقی

منبع

تفسير نمونه، ناصر مکارم شیرازی،ج‏22، ص: 172

تفسير نور، محسن قرائتی،ج‏9، ص: 181


مطالب مرتبط