اولین افطار

اولین افطار

وقتِ اذان رسیده ///امروز،روزِ خوبی است

پربارتر از امروز///در زندگانیم نیست

پر می کشد دل من///تا آسمانِ مسجد

پُر کرده آسمان را///بویِ اذانِ مسجد

گلدسته های مسجد///بوی جوانه دارد

گویی درون آنها///گُل آشیانه دارد

چون روزه بوده ام من///بسیار شادمانم

بر سفره ی خداوند///امروز،میهمانم

مصطفی رحماندوست


مطالب مرتبط