شعر و سرودهای ضد امریکایی معلم شهید؛ مهدی رجب بیگی دست به دست هم دهید بــا هم بخونید (2) مــلــت ایــران هــمــه با هم بگویید (2) متحد بهر رهایی (2)...

بهر رهایی

بهر رهایی

شعر و سرودهای ضد امریکایی معلم شهید؛ مهدی رجب بیگی

دست به دست هم دهید بــا هم بخونید (2) مــلــت ایــران هــمــه با هم بگویید (2)
متحد بهر رهایی (2) رفتن غارت‌گران، فتح نهایی(2)
هــمــه مــســتــضعفان از جا بخیزید (2) حــــق خـــود از مـترف ظالم ستانید (2)
متحد بهر رهایی (2) رفتن غارت‌گران، فتح نهایی(2)
مــــســـلمین همت کنید وقت جهاده (2) آمــــریـــکا غــارتــگـر و ام‌الفساده (2)
متحد بهر رهایی (2) رفتن غارت‌گران، فتح نهایی(2)
ســرنــوشــت مــترفین همیشه شومه (2) آمــریــکای ســلــطه‌گر کارش تمومه (2)
متحد بهر رهایی (2) رفتن غارت‌گران، فتح نهایی(2)
دشــمــن مــســتــضعفان امپریالیسته (2) حـــامـــی مــســتـکبران امپریالیسته (2)
متحد بهر رهایی (2) رفتن غارت‌گران، فتح نهایی(2)
مـــلـــت رزمـــنــده هر روز روزه‌دار(2) حـــصـــر اقـــتـــصادی هم اثر نداره(2)
متحد بهر رهایی (2) رفتن غارت‌گران، فتح نهایی(2)
مـــســـلـــمین همت کنید وقت قیامه (2) راه پـــیــــروزی فـــقــط خط امامه (2)
متحد بهر رهایی (2) رفتن غارت‌گران، فتح نهایی(2)
مــــکـــتـــب اســلام ما ضدستم‌گر (2) انــــقـــلاب مـــسـلمین پیروزه آخر (2)
متحد بهر رهایی (2) رفتن غارت‌گران، فتح نهایی(2)
فــــارس کــــرد و ترکمن همه برابر (2) مــــلـــت ایـــران هــمه با هم برادر (2)
متحد بهر رهایی (2) رفتن غارت‌گران، فتح نهایی(2)
جـــمـــلگی از مرد و زن پیمان ببندیم (2) بـــا هــمه غارت‌گران باید بجنگیم (2)
متحد بهر رهایی (2) رفتن غارت‌گران، فتح نهایی(2)
نــهـــضـــت ایـــرانیان باشد حسینی (2) رهــــبـــر مــا مسلمین باشد خمینی (2)
متحد بهر رهایی (2) رفتن غارت‌گران، فتح نهایی(2)
مــــلـــــت ایران همه با شور و ایمان (2) بــــر عـــلـــیـه ظالمان بستند پیمان (2)
متحد بهر رهایی (2) رفتن غارت‌گران، فتح نهایی(2)
جــــنـــگ بـــا ستم‌گر آخرین کلامه (2) رهــــبـــر ســـتــم‌کشان فقط امامه (2)
متحد بهر رهایی (2) رفتن غارت‌گران، فتح نهایی(2)
ایـــــن شــــعـــار مـلت ایران زمینه (2) مــــرگ و نــــفرین بر تمام مفسدینه (2)
متحد بهر رهایی (2) رفتن غارت‌گران، فتح نهایی(2)
یــــا رهـــا بـــایــد شدن از بار ذلت (2) یــــا نـــصیب ما بود مرگ و شهادت (2)
متحد بهر رهایی (2) رفتن غارت‌گران، فتح نهایی(2)


مطالب مرتبط