بسمه تعالی به حضرت حر (ع) امام حسین (ع) پس از شهادت حر ریاحی (ع) , پیشانی زخمی او را با پارچه ای بستند . که در زمان شاه اسماعیل...

به حضرت حر (ع)

به حضرت حر (ع)

بسمه تعالی

به حضرت حر (ع)

امام حسین (ع) پس از شهادت حر ریاحی (ع) , پیشانی زخمی او را با پارچه ای بستند . که در زمان شاه اسماعیل صفوی (ره) چون قبر حضرت حر را نبش کردند و پارچه را برداشتند خون جاری میشد !پارچۀ
پیشانی ِ
شهید خدا ,
حر (ع) را
که باز کنی
هزار دریای
نور است
اما سرخ !
سید محمد حسین شرافت مولا

تخلص :نورانی


مطالب مرتبط