شعر کودکانه ماه رمضان

بوی یاسین

بوی یاسین

آمده ماه خدا/// ماه خوب رمضان

چه صفایی دارد///خانه ی کوچکمان

من و ماه و مادر///تا سحر بیداریم

در بهار قرآن///میهمانی داریم

همه جا پیچیده/// بوی یاس و یاسین

یک فرشته با ما///می فرستد آمین

دست هایم افطار///بوی گل می گیرند

کینه ها ، زشتی ها///در دلم می میرند

کاش می شد هرشب///میهمانی باشد

مثل این ماه دلم///آسمانی باشد

مهری ماهوتی


مطالب مرتبط