در برخى گزارش‏ ها آمده است که مأمون شبى سى نفر از غلامان خود را با شمشیر تیز و مسموم، مأموریت داد تا شبانه بر حضرت رضا(ع) حمله کنند ...

ترور ناموفق حضرت رضا(ع)

ترور ناموفق حضرت رضا(ع)

در برخى گزارش ‏ها آمده است که مأمون شبى سى نفر از غلامان خود را با شمشیر تیز و مسموم، مأموریت داد تا شبانه بر حضرت رضا (ع) حمله کنند و حضرت را قطعه قطعه سازند و در مقابل این کار و کتمان آن جوایز ارزنده‏ اى نیز تعیین کرد. آن ها اقدام خود را انجام دادند و به گمان آن که حضرت را کشته ‏اند به مأمون گزارش دادند. و مأمون نیز فردا به عنوان عزا با سر و وضع آشفته ظاهر شد، اما وقتى فرستاده ی او خبر داد که حضرت زنده و سالم است، رنگ صورتش سیاه شد، لباس‏ها را عوض کرد و دستور داد بگویید حضرت بیهوش شده بود و اکنون به هوش آمد. حضرت رضا(ع) فرمود: به خدا سوگند، حیله این‏ ها اثرى ندارد تا آن چه مقدر شده است، انجام شود.

منبع: حکایت آفتاب، تالیف سیدمحمدنجفی یزدی، تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس، نشر قدس رضوی.


مطالب مرتبط