جای پدر

جای پدر

مامان خوبم هست///پروانه ای پرکار

انگشت های او///مانند یک خودکار

از صبح تا شب او///در پشت رایانه

یا گرم کار خود///در آشپزخانه

مانند یک ساعت///با نظم و با دقت

جای پدر را او///پر کرده با زحمت


مطالب مرتبط