خبرنامه نورالهدی ویژه نوروز و شهادت امام هادی علیه السلام

----محبوس سامرا (امام هادی )--- هادی دین نبی گشته گرفتار بلا متوکل بنموده است بر او جور وجفا شد چو وارد شه دین ، سامره ، جاداد ورا در رباطی که بدی مسکن خیل غربا اعتنایی چو به شانش ننمودی زنخست کرد بر وی ستم وظلم ، همان شو م دغا حرم محترمش را زستمکاری خود داد ویرانه مکان، پیش گروه فقرا گاه زندان وگهی حبس نظر بود زکین بیست ویک سال به تبعید بد آن شاه هدی گه مکان داد ورا جای وحوشان از کین گاه تکلیف نمودش به شراب وبه غنا گاه زندیق خطابش بنمودی زستم گاه دشمنام بدادی زجفا بر زهرا گاه در مجلس خود مسخره ای می آورد تاکه تقلیدکند از علی ، ان شیر خدا گه فرستاد زکین ،بهر تفحص در شب عده ای را بهمان خانه که بد ابن رضا گه بزندان جفا بود مقید از کین گاه اندر غل وزنجیر بدی آن مولا خون دل از خلفا خورد ، شه از ظلم وستم تاکه مسموم شدی آن خلف بدر دجا شد چو از زهر جفا کشته نقی خسرو دین غرق ماتم شدیاز رحلت وی، سامرا لب ببند(آهی ) ازاین وقعه ی جانسوز دگر که زدی آتش ازاین غم بدل خیر نسا -- نقل از دیوان آهی -جلد دوم -ص 216 -سروده ی علی آهی -انتشارات خزر -تهران--- ------درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه28 اسفندماه 1396 شمسی ---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار---- بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار (آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار-- ---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی-- درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57 ---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار---- بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار (آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار-- ---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی-- درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57 ---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار---- بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار (آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار-- ---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی-- درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57 ---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار---- بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار (آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار-- ---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی-- درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57 ---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار---- بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار (آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار-- ---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی-- درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57 ---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار---- بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار (آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار-- ---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی-- درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57 ---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار---- بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار (آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار-- ---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی-- درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57 ---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار---- بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار (آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار-- ---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی-- درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57 ---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار---- بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار (آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار-- ---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی-- درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57 ---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار---- بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار (آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار-- ---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی-- درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57 ---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار---- بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار (آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار-- ---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی http://moh3131.blogfa.com

خبرنامه نورالهدی ویژه نوروز و شهادت امام هادی علیه السلام
----محبوس سامرا (امام هادی )---هادی دین نبی گشته گرفتار بلا متوکل بنموده است بر او جور وجفا

شد چو وارد شه دین ، سامره ، جاداد ورا در رباطی که بدی مسکن خیل غربا

اعتنایی چو به شانش ننمودی زنخست کرد بر وی ستم وظلم ، همان شو م دغا

حرم محترمش را زستمکاری خود داد ویرانه مکان، پیش گروه فقرا

گاه زندان وگهی حبس نظر بود زکین بیست ویک سال به تبعید بد آن شاه هدی

گه مکان داد ورا جای وحوشان از کین گاه تکلیف نمودش به شراب وبه غنا

گاه زندیق خطابش بنمودی زستم گاه دشمنام بدادی زجفا بر زهرا

گاه در مجلس خود مسخره ای می آورد تاکه تقلیدکند از علی ، ان شیر خدا

گه فرستاد زکین ،بهر تفحص در شب عده ای را بهمان خانه که بد ابن رضا

گه بزندان جفا بود مقید از کین گاه اندر غل وزنجیر بدی آن مولا

خون دل از خلفا خورد ، شه از ظلم وستم تاکه مسموم شدی آن خلف بدر دجا

شد چو از زهر جفا کشته نقی خسرو دین غرق ماتم شدیاز رحلت وی، سامرا

لب ببند(آهی ) ازاین وقعه ی جانسوز دگر که زدی آتش ازاین غم بدل خیر نسا --

نقل از دیوان آهی -جلد دوم -ص 216 -سروده ی علی آهی -انتشارات خزر -تهران---

------درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه28 اسفندماه 1396 شمسی
---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار----
بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار

با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار

زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار

پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار

تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار

بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار

وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار

تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار

مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار

مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار

پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار

مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار

(آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار--

---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی--

درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57
---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار----
بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار

با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار

زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار

پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار

تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار

بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار

وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار

تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار

مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار

مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار

پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار

مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار

(آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار--

---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی--

درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57
---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار----
بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار

با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار

زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار

پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار

تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار

بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار

وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار

تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار

مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار

مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار

پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار

مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار

(آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار--

---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی--

درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57
---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار----
بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار

با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار

زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار

پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار

تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار

بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار

وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار

تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار

مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار

مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار

پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار

مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار

(آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار--

---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی--

درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57
---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار----
بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار

با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار

زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار

پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار

تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار

بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار

وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار

تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار

مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار

مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار

پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار

مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار

(آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار--

---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی--

درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57
---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار----
بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار

با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار

زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار

پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار

تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار

بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار

وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار

تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار

مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار

مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار

پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار

مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار

(آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار--

---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی--

درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57
---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار----
بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار

با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار

زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار

پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار

تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار

بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار

وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار

تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار

مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار

مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار

پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار

مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار

(آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار--

---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی--

درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57
---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار----
بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار

با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار

زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار

پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار

تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار

بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار

وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار

تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار

مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار

مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار

پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار

مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار

(آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار--

---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی--

درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57
---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار----
بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار

با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار

زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار

پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار

تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار

بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار

وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار

تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار

مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار

مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار

پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار

مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار

(آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار--

---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی--

درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57
---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار----
بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار

با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار

زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار

پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار

تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار

بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار

وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار

تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار

مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار

مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار

پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار

مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار

(آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار--

---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی--

درولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام )سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 12:57
---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار آیات صنع در همه عالم شد آشکار----
بانفحه ی صبا دم روح القدس دمید شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار

با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار

زد خیمه ابر ودر وگهر ریخت دمبدم صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار

پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار

تاشد زپرده حسن دل آرای گل عیان با لحن خوش به نغمه ی داوود شد هزار

بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار

وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش نوروز باستانی ومولود شهریار

تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست تابنده شد زبرج ولایت مه وقار

مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه دریای علم مصطفوی ، مفخر کبار

مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو دین خدا وشرع و نبی گفت آشکار

پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق کزاو علوم اول وآخر شد اشکار

مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار

(آذر) گدایی در اوکن زحق طلب زان منصب شهانه به عالم کن افتخار--

---دیوان آذر -جلد اول -ص ۸۶-چاپ سوم-۱۳۴۸ شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذرخراسانی

http://moh3131.blogfa.com

جهت مشاهده خبرنامه لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید

مشاهده خبرنامه

مطالب مرتبط
دیدگاه خود را ارسال کنید
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
ویژه ها
عید در حرم امام رئوف

عید در حرم امام رئوف

9224

عید در حرم امام رئوف


عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

8634

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز حرم مطهرامام رضا علیه السلام


زائر حرم امام رضا علیه السلام

زائر حرم امام رضا علیه السلام

7963

دولت دراین سرا و گشایش دراین در است ... السلام علیک یا انیس النفوس یا علی بن موسی الرضا(ع) #امام_رضا_علیه_السلام #حرم_امام_رضا_علیه_السلام #حرم_مطهر_رضوی


ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

8911

قلب مرا به پای ضریح ات گره بزن بیمارم و دخیل شفای تو می شوم


دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

9693

از رهگذر خاک سر کوی شما بود؛ هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد


بیشتر