شعر کودکانه خدای خوب

خدای خوب

خدای خوب

وقتی نوشتم // بر دفتر دل // نام خدا را
دیدم دلم شد // زیباتر از هر // گل های صحرا
وقتی که خوابید // نور قشنگش // در باغ سینه
احساس کردم // خشکیده در من // گل های کینه
مانند نور است // نام خداوند // در جسم و جانم
با نام و یادش // مانند خورشید // در آسمانم


مطالب مرتبط