مکتب اسلام یک مکتب مادی نیست؛ یک مکتب مادی-معنوی است. مادیت را در پناه معنویت، قبول دارد. معنویات، اخلاق، تهذیب نفس. اسلام برای تهذیب انسان آمده است؛ برای انسان‌سازی آمده...

مکتب اسلام یک مکتب مادی نیست

مکتب اسلام یک مکتب مادی نیست

مکتب
اسلام یک مکتب مادی نیست؛ یک مکتب مادی-معنوی است. مادیت را در پناه
معنویت، قبول دارد. معنویات، اخلاق، تهذیب نفس. اسلام برای تهذیب انسان
آمده است؛ برای انسان‌سازی آمده است.

جلد ۷ صحیفه امام خمینی (ره)،صفحه ۵۳۱

#اسلام
#اخلاق
#معنویت
#تهذیب #امام_خمینی


مطالب مرتبط