شعر خوشید دین

خورشید دین

خورشید دین


امروز خورشید دین // محمد مصطفی
کشیده پر و رفته // رفته ز دنیای ما


5be032d5ebff5.jpg


در چشم های مردم // نشسته اشک و ماتم
امروز غصه دار است // گویی تمام عالم


5be032e3846e0.jpg


او با خود آورده بود // نان و نور و امید
او بر تمام دل ها // رنگ خدا را کشید


5be032efc8d04.jpg


آن که کتاب او بود // قرآن آسمانی
یار یتیمان شهر // رسول مهربانی


5be032ff22a71.jpg


رفته زدنیا و من // دلم گرفته بسیار
انگار رفته اکنون // از باغ فصل بهار


5be0330f5d48f.jpg


پیامبر عزیزم // رسول خوب دل ها
دعا کنید که باشم // بنده خوب خدا


مطالب مرتبط