شعر کودکانه وفات حضرت معصومه

خورشید شهر

خورشید شهر

شد قم خورشید شهر
تابید بر سر ما
اوهست دوای دردم
او هست شفای غمها

مثل امام #رضا او
باکودکان مهربان
مادر نبوده اما
شد مادر یتیمان

مهمان شهر قم شد
تاج تمام سرهاست
دختر پاک علی
دختر پاک زهراست

سلام به خواهرعشق
سلام به خواهر نور
سلام به قلب بهشت
دعا کنید در ظهور


مطالب مرتبط