دانستنی ها قرآنی برای کودکان

دانستنی های قرآنی

دانستنی های قرآنی

پیامبری که صبر زیادی داشت چه نام دارد ؟ حضرت ایوب (ع)

پیامبری که خداوند متعال به او ریاضیات و نجوم آموخت چه نام دارد ؟ حضرت ادریس (ع)

پیامبری که اولین بار خیاطی کرد چه نام دارد ؟ حضرت ادریس (ع )

پیامبری که اولین بار خط نوشت چه نام دارد ؟ حضرت ادریس (ع)


مطالب مرتبط