دانستنی های قرآنی

دانستنی های قرآنی

1-قرآن چند سوره دارد ؟ 114 سوره

2-قرآن چند جزء دارد ؟ 30 جزء

3-کوچکترین سوره قرآن کدام سوره است ؟ سره کوثر

4-بزرگترین سوره قرآن کدام سوره است ؟ سوره بقره


مطالب مرتبط