دانستنی های قرآنی

دانستنی های قرآنی

1-کدام سوره از قرآن به نام یکی از روزهای هفته است ؟ سوره جمعه

2-در قرآن نام چند پیامبر آمده است ؟ 25 پیامبر

3-کدام سوره از قرآن برای زلزله آمده است ؟ زلزال

4-عروس قرآن کدام سوره است ؟ سوره الرحمن


مطالب مرتبط