دانستنی ها

دانستنی ها

1-چه کسی برای اولین بار ( بسم الله الرحمن الرحیم ) را نوشت ؟ حضرت سلیمان (ع)

2- کدام سوره به شناسنامه خدا معروف است ؟ سوره توحید

3-کدام سوره دو بار بر پیامبر نازل شده است ؟ سوره حمد

4-کدام سوره منسوب به حضرت علی (ع) است ؟ سوره عادیات


مطالب مرتبط