دانستنی ها

دانستنی ها

1-لقب حضرت محمد (ص)چیست ؟ حبیب الله

2-پیامبرانی که با همدیگر در یک زمان می زیستند کدام هستند ؟ ابراهیم و لوط - یوسف و یعقوب - موسی و خضر
3-کدام پیامبر نمونه صبر و بردباری است ؟ حضرت ایوب (ع)

4- کتاب حضرت داود (ع)چه نام دارد ؟ زبور


مطالب مرتبط