دانستنی ها

دانستنی ها

1-لقب حضرت محمد (ص)چیست ؟ حبیب الله است

2-پیامبرانی که با همدیگر در یک زمان می زیستند کدام هستند ؟ ابراهیم ، لوط ، یوسف، یعقوب ، موسی ، خضر
3-کدام پیامبر نمونه صبر و بردباری است ؟ حضرت ایوب ( ع)

4- کتاب حضرت داود ( ع)چه نام دارد ؟ زبور بود


مطالب مرتبط