پنــج قصــۀ ایــن دفتــر در دهــۀ هفتــاد نوشــته شــده اســت و روزگاری را تداعـی می کنـد کـه نویسـنده کوشـید بـا نـگارش ایــن داســتان ها شــور رضــوی را بــا ادبیــات داســتانی...

دانلود کتاب دورتاب

دانلود کتاب دورتاب

پنــج قصــۀ ایــن دفتــر در دهــۀ هفتــاد نوشــته شــده اســت و روزگاری را تداعـی می کنـد کـه نویسـنده کوشـید بـا نـگارش ایــن داســتان ها شــور رضــوی را بــا ادبیــات داســتانی پیونــد دهـد. سـه قصـۀ دیگـر نیـز رهـاورد سـالهای نزدیـک بـه آن اسـت. اینـک دسـتی بـر آینـۀ ایـن داسـتانها کشـیده و گردوغبـار گــذر ســالها را از آنهــا زدوده اســت تــا روانــۀ رواق چشــم زائـران گرداندشـان؛ باشـد کـه دوسـت بپذیـرد!

#کتاب_دورتاب #سعید_تشکری #تولیدات_فرهنگی

دانلود کتابمطالب مرتبط