کتاب طواف پرستوها برای یادگیری آداب زیارت

دانلود کتاب طواف پرستوها

دانلود کتاب طواف پرستوها

مجموعه حاضر چکیده ای از مجموعه نکاتی است که می توان در فرایند صحیح زیارت به ویژه برای کاروان ها، گروه ها و اردوهای زیارتی مفید باشد. چرا که این مجموعه براساس نیاز سنجی های صورت گرفته از مسئولین و شرکت کنندگان در کاروان ها و اردوهای زیارتی تهیه و تدوین شده است تا بتواند شرایط مناسب تری را برای یک زیارت دسته جمعی فراهم نماید.

#زیارت #آداب_زیارت #طواف_پرستوها

دانلود کتاب


مطالب مرتبط