شعر کودک

دختران عاشورا

دختران عاشورا

سینه می زند بابا

توی کوچه مان امشب

بسته روی پیشانی

یک نوارِ "یا زینب"

فرشِ کوچکی را هم

او بـه کوچه آورده

شمع و شربت و پرچم

نذر بچه ها کرده

سینه می‌زنم مـن هم

با شعار یا «زهرا"

اسم دسته مـا هست

دخترانِ عاشورا


مطالب مرتبط