بارخدایا! به حرمت پیامبر (ص) و خاندان پاکش زیارت قبور آن عزیزان را با معرفت کامل نسبت به آن ذوات مقدسه و با همه آداب و شرایط نصیب ما بگردان.

دعا و نیایش زائر

دعا و نیایش زائر

بارخدایا! به حرمت پیامبر (ص) و خاندان پاکش زیارت قبور آن عزیزان را با معرفت کامل نسبت به آن ذوات مقدسه و با همه آداب و شرایط نصیب ما بگردان.
خداوندا! ما را به زیارت آن عزیزان و سرافرازان بارگاه قُدس، بدان گونه که موجب رضای تو و خشنودی آن بزرگواران است موفق بدار.
پروردگار! ما را از آثار و برکات بیشمار #زیارت اولیاء بزرگوارت در دنیا و آخرت بهرهمندگردان و همانگونه که زیارت قبر منورشان را نصیب فرموده و می فرمایی ما را از شفاعتشان در آخرت و از جوار آنان در بهشت نیز بینصیب مفرما.
پروردگارا حوائج همه زوار قبر علی بن موسی الرضا (ع) را برآورده فرما و آنان را با حاجات روا شده به شهرها و منازلشان برگردان.
خداوندا! مملکت شیعه، ایران را از خطر حوادث و از شر اشرار داخلی و خارجی مصون و محفوظ بدار و به جوانان ما الهام خیر بفرما.
خداوندا! همانگونه که مولایمان حضرت علی بن موسی الرضا (ع) وعده داده اند که در مواقع مشکله روز قیامت از زائران خود دیدار کنند ما را زائر واقعی آن بزرگوار و آباء طاهرین و ابناء طیبین آن حضرت قرار ده؛ آن انوار طیبه را در شداید و سختی های جهان آخرت به فریاد ما برسان و به برکت آنها ما را از آن مواقف خطرناک و جانکاه به راحتی برهان وبه جوار رحمت خود برسان.

منبع:آستان دوست، تالیف علی کریمی، تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس، نشر قدس رضوی.


مطالب مرتبط