شعر کودکانه دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم مثل یک رود///جاری و پر آب باشم

من نباید مثل مرداب///سال ها در خواب باشم

دوست دارم مثل باران///بر زمین هر دم ببارم

قطره قطره، قطره قطره///ساده و نم نم ببارم

دوست دارم مثل چشمه///از دل کوهی بجوشم

مثل شالیزار باشم///مخمل سبزی بپوشم

دوست دارم چون نسیمی///باغ را در بربگیرم

یا که مانند کبوتر///پر بگیرم، پر بگیرم

سید مهدی موسوی


مطالب مرتبط