شعر کودکانه غدیر

دو تا دست

دو تا دست

یک دست، دستی از مهر /// لبریز از شجاعت

یک دست هم کنارش/// سرشار عطر رحمت

5d55286c37713.jpg

آن دست اول انگار /// با عشق آشنا بود

آن دست دوم انگار /// آیینه ی خدا بود

یکباره دست اول /// با دومی درآمیخت

در رود، گل روان شد /// در دشت، بوی گل ریخت

5d55287c52f5d.jpg

آهسته آن دو تا دست /// با شوق قد کشیدند

رفتند و باز رفتند /// خورشید را چشیدند

رفتند و باز رفتند /// خورشید را گذشتند

شاد و رها رسیدند /// تا دامن خداوند

دامان پاک او را /// با یکدلی گرفتند

آن شب تمام دل ها /// عطر علی(ع) گرفتند


مطالب مرتبط