زهراست چراغ راه مردانزهراست امید شاه مردانچون ترس نبود در مرامششد فانی در ره امامشاز همت بانوی دو عالمیک مو ز سر علی نشد کمزهراست چراغ راه مردانزهراست امید شاه...

زهراست امید شاه مردان

زهراست امید شاه مردان

زهراست چراغ راه مردان
زهراست امید شاه مردان
چون ترس نبود در مرامش
شد فانی در ره امامش

از همت بانوی دو عالم
یک مو ز سر علی نشد کم
زهراست چراغ راه مردان
زهراست امید شاه مردان
شد کرد به خطبه اش نشد را
چون مرد گرفت حق خود را
چون ترس نبود در مرامش
شد فانی در ره امامش


مطالب مرتبط