شعر کودکانه شهر مشهد

زیارت

زیارت

از شهر خوب مشهد ///دور است خانه ی ما
ای کاش چون پرنده /// پر می گشودم آنجا


پر می زدم به سوی/// آن گنبد طلایی
یک شعر می سرودم///از شوق روشنایی

یک گوشه می نشستم /// در بین آن هیاهو
آرام در پناهت/// چون بره های آهو


از بند غصه و غم///من را تو می رهاندی
با مهر بر لبانم /// لبخند می نشاندی


مطالب مرتبط