زیارت

زیارت

امسال رفته بودیم// ما هم به شهر مشهد

خورشید روشنی باز//آنجا به چشمم آمد

پیوسته روی لب ها//نام خوش رضا (ع) بود

با قلب کوچک من// او خوب آشنا بود

دیدم دوباره امسال//من بارگاه او را

احساس کردم آخر// لطف و نگاه او را


مطالب مرتبط