شعر کودک

سلام امام رضا

سلام امام رضا

می تپد از شور و شوق /// قلب من در سینه باز

باز هم توی حرم /// می کنم راز و نیاز

دست من بر سینه ام /// قلب من رو به خدا

عطر خوشبوی حرم /// می دهد جان را صفا

می چکد اشکی زلال /// پاک مثل آسمان

اشک شادیست ای امام /// شادم از دیدارتان

می دهم صدها سلام /// بر شما آقای من

بر شما که گشته است /// صحنتان دنیای من

5d610bbce145a.jpg

مثل پر جانم سبک /// می شود توی حرم

می شوم از خود رها /// مثل کفتر می پرم

آسمان این حرم /// پاک تر آبی تر است

حال من پیش شما /// از همیشه بهتر است


مطالب مرتبط