ای بنده ، من تو را از نعمت خود بهره مند کردم وتو شکر نعمت مرا نکردی و کفران ورزیدی ...

سپاس گذارترین مردم

سپاس گذارترین مردم

اباصلت هروی می گوید: حضرت رضا (ع) از پدرانش روایت کرده است که حضرت رسول فرمود : روز قیامت یکی از بندگان را در پیشگاه عدل پروردگار حاضر می کنند .خداوند فرمان می دهد او را به طرف دوزخ ببرند آن مرد می گوید: خدایا فرماندادی مرا به طرف جهنم ببرند، درحالی که من قرآن خوان بودم .پروردگار می فرماید: ای بنده ، من تو را از نعمت خود بهره مند کردم وتو شکر نعمت مرا نکردی و کفران ورزیدی و آن بنده می گوید : فلان نعمت را به من دادی و من هم در برابر آن شکر کردم و او همچنان نعمت های خداوند را شمارش کرد و شکر و سپاس خود را در برابر آن ها گفت.
در این هنگام خداوند متعال بنده خود را مورد خطاب قرار داد و فرمود : ای بنده ی من ، تو راست می گویی ، اما تو می بایست از کسی که نعمت مرا به تو رسانیده سپاس گزاری می کردی و من سو گند یاد کرده ام شکر هیچ بنده ای را قبول نکنم مگر اینکه از واسطه های رسیدن نعمت سپاس گزاری شود.

منبع : کتاب اباصلت هروی راوی آفتاب -سید حسن حسینی


مطالب مرتبط