سیب زیارت

سیب زیارت

رفتم به مشهد
در فصل پاییز
گنبد به . من داد
حسی دل انگیز

یک حس زیبا
مانند باران
مانند یک سیب
سیب خراسان

قلبم نیاورد
یک ذره طاقت
با بوسه چیدم
سیب زیارت

غلامرضا بکتاش


مطالب مرتبط