شب تار سحر می‌گردد

شب تار سحر می‌گردد

می‌نویسم که شب تار سحر می‌گردد

یک نفر مانده ازین قوم که بر می‌گردد


مطالب مرتبط