مغفرت و آمرزش الهی در ماه مبارک رمضان، بر انجام وظایف دینی، مثل روزه داری، احیای شب قدر، حفظ دین، قدرت خود نگهداری در برابر ...

شرایط توبه
۱۲ دی ۱۳۹۶ 198 13.3 KB 35 0

شرایط توبه

به فرمودة شهید ماه مبارک رمضان، حضرت امام علی (ع) استغفار شش مرحله دارد که مرحلة اول تا چهارم آن، شرط واجب و مرحلة پنجم و ششم آن، شرط کمال توبه است. این مراحل شش گانه عبارت اند از:

یک: پشیمانی از خطاها و کوتاهی های گذشته که در رأس این خطاها، ترک واجبات و انجام محرّمات است؛
دو: تصمیم بر تکرار نکردن خطاهای گذشته در آینده؛
سه: جبران حقوق ضایع شده از مردم: به این صورت که اگر مالی از دیگران ضایع ساخته آن را به صاحبانش برگرداند یا از آنان طلب حلالیت کند و اگر آن ها را نمی شناسد به نیتشان به فقیر صدقه دهد؛ همچنین اگر آسیب بدنی و جانی به آنان وارد کرده است؛ چنانچه عمدی بوده است، خود را برای قصاص یا بخشش در اختیار جنایت کشیده قرار دهد و اگر غیر عمدی بوده است، دیه اش را بپردازد؛ نیز در صورتی که با دروغ و تهمت و غیبت و امثال آن، آبروی دیگران را ریخته، با بیان خوبی های او آبرویش را باز گرداند و برایش استغفار کرده و در صورت امکان از او عذر خواهی کند؛[1]
چهار: جبران واجبات ترک شده؛ مثل قضای تدریجی نمازها و روزه های قضا شده، پرداخت تدریجی خمس و زکات ها و کفارات پرداخت نشده؛
پنج: ذوب کردن گوشت های روییده شده بر بدن با اندوه بر خطاهای گذشته، تا جایی که پوست بدن به استخوان ‌ها برسد و گوشت تازه جای آن را بگیرد؛
شش: چشاندن لذت اطاعت به جسم، به جای لذّت نافرمانی.[2]
بر همین اساس است که مغفرت و آمرزش الهی در ماه مبارک رمضان، بر انجام وظایف دینی، مثل روزه داری، احیای شب قدر، حفظ دین، قدرت خود نگهداری در برابر ضدّ ارزش ها، صلة رحم، مراعات حقوق برادران دینی و حفظ زبان متوقف شده است.

منبع: کتاب طعم بندگی، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی


[1]. اخلاق الهی، ج8، ص102، با تلخیص.
[2]. نک: اخلاق در قرآن، ج1، ص230، با اندکی تغییر و اضافه.


مطالب مرتبط