۱۲ تیر ۱۳۹۹ 241 7.5 MB 59 ثانیه 30 0

شستشوی گنبد حرم

ایـن #بارگـاه کیسـت کـه از عـرش برتـر اسـت

وز نــور گنبـــدش همـــه عــالم منـــور اســـت

ایــن بارگــاه کیســت کــه بهــر طــواف او

خیـل فرشــته در طَیـران چــون کبــوتر اســت

عاشقان؛ عیدتان مبارک


نمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط