شعر کودکانه نوروز

شعر کودکانه نوروز

شعر کودکانه نوروز

کلاغه روی دیوار///صدا می‌کرد قار و قار

می گفت خبر خبردار///اومده فصل بهار

هوا شده پاک پاک/// سبزه در اومد ازخاک

برفها دیگه آب شدن ///چشمه ها پر آب شدن

بهار و عید نوروز/// آمده اند از امروز

با سبدای پرگل ///با لاله و با سنبل

در این بهار زیبا///دنیا شده با صفا


مطالب مرتبط