یکی از وجوه تمایز میان انقلاب اسلامی و دیگر انقلاب های بزرگ جهان حضور یکپارچه ملت در همه صحنه ها و ابعاد شکل گیری و تداوم نهضت اسلامی مردم ایران است.

ضرورت حضور ملت در صحنه و نظارت بر مسئولین
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 153 35.2 KB 28 0

ضرورت حضور ملت در صحنه و نظارت بر مسئولین

یکی از وجوه تمایز میان انقلاب اسلامی و دیگر #انقلاب های بزرگ جهان حضور یکپارچه ملت در همه صحنه ها و ابعاد شکل گیری و تداوم نهضت اسلامی مردم ایران است. مسئله ای امام #خمینی(ره) آن را ضامن بقا و دست یابی #انقلاب اسلامی به همه اهداف متعالی آن می دانند. ایشان بخشی از وظیفه خطیر مردم را در انقلاب اسلامی نظارت مستمر و پیگیر بر همه مسئولین نظام و میزان کارآمدی آنان و همچنین حفظ اصول و آرمان های انقلاب می دانند و می فرمایند:« باید عرض بکنم به همه، به همه قشرهای ملت باید عرض بکنم با کمال دقت توجه کنید که یک قدم خلاف اسلام نباشد، یک قدم. با کمال دقت ملاحظه کنید که کمیته هایی که در تحت کفالت شماست اشخاصی توی آن نباشند که مخالف اسلام عمل کنند. با کمال دقت ملاحظه کنید کسانی که به عنوان اسلام به عنوان مسلمین، به عنوان چه، معممین کذا، اینها یک قدم خلاف برندارند که خدای نخواسته چهره اسلام را بر خلاف آن طوری که هست قبیح نشان بدهند. این در نظر من اهمیتش از همه چیزها بیشتر است و مسئولیتش هم بیشتر. .... همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. ..»1

امام(ره) با توجه به خطر دنیاگرایی و اندیشه زراندوزی که همیشه در کمین مسئولان در مناصب مختلف نظام است، مردم را به عنوان صاحبان انقلاب و ناظران عمومی جامعه اسلامی مورد توجه قرار می دهد و خطاب به آنان می نویسد:« و آن روزی که دید و دیدند که انحراف در مجلس پیدا شد و انحراف از حیث قدرت طلبی و از حیث مال طلبی در کشور در وزیرها پیدا شد، در رئیس جمهور پیدا شد، آن روز بدانند علامت اینکه شکست خود نمایی کرده، از آن وقت باید جلویش را بگیرند. رئیس جمهوری که بخواهد سلطنت کند به این مملکت، خود مردم باید جلویش را بگیرند. مجلسی که بخواهد قدرتمندی نشان بدهد و آن مسائلی که سابق و آن افرادی که سابق در مجلس بودند، آن کارها را بکند خود مردم باید جلویش را بگیرند. ....»2

واقعیت این است که دنیاگرایی و قدرت طلبی مسئولان در نظام اسلامی موجب انحراف و تباهی انقلاب و کشور خواهد شد و بنیانگذار کبیر انقلاب با درک آگاهانه از این موضوع مهم و سرنوشت ساز عموم مردم را از این خطر جدی آگاه نموده و عدم نظارت ملت را موجب این تباهی بزرگ می داند، ایشان خطاب به عموم ملت ایران می فرمایند:« ملت اگر نظارت نکند در امور دولت و مجلس و همه چیز، اگر کانربروند و بسپارند دست اینها و بروند مشغول کارهایشان بشوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد. .. ما باید، ملت باید ناظر باشد به اموری که در دولت می گذرد، اموری که در مجلس می گذرد. نظارت! توجه داشته باشد به اینها. »3

این سفارش و توصیه موکد امام خمینی (ره) برای نظارت عمومی مردم به امور کشور و مسئولین همه اقشار و طبقات جامعه را شامل می شود، ایشان در این زمینه بیان می کنند:«همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه اموری که امروز مربوط به اسلام است. اگر دیدند که یک کمیته خدای ناخواسته دارد بر خلاف اسلام دارد عمل می کند، بازاری باید اعتراض بکند، عرض می کنم که کشاورز باید اعتراض کند. معممین و علما باید اعتراض کند. اعتراض کنند تا این کج را راست کنند. اگر دیدند که یک معمم بر خلاف مقررات اسلام، خدای ناخواسته، می خواهد عمل بکند، همه موظفند که جلویش را بگیرند که امروز غیر روزهای دیگر است. ..»4

می توان گفت امام خمینی(ره) وجوب امربه معروف و نهی از منکر که یکی از بزرگترین مصادیق آن نظارت بر رفتار و کردار مسئولین می دانند را برای همه ملت می داند و در این زمینه می فرمایند:« امر به معروف و نهی از منکر بر همه ملت واجب است. اگر یک خلافی یکی کرد باید نهیش بکنید. باید بازدارید او را از این کار. ...»5

---------------------------------

پی نوشت

فراوری از کتاب هندسه انقلاب اسلامی

1-بیانات در جمع روحانیون و پاسداران کرج 58/3/8

2- بیانات در جمع مسئولان قوه مقننه و مجریه 60/11/19

3- بیانات در جمع روحانیون تهران 60/4/10

4- بیانات در جمع روحانیون و پاسداران کرج 58/3/8

5- بیانات در جمع پرسنلژاندارمری 59/6/11


مطالب مرتبط