خرمی دشتهای ما رونق بازار عاشقان عالم فرزانه ای که هست پیر خریدار عاشقان روشنی هشتم بشر چشمه ی پر مهر و بی ریا اوج مسیر یکی شدن راه رسیدن...

عالم آل محمد

عالم آل محمد


خرمی دشتهای ما
رونق بازار عاشقان
عالم فرزانه ای که هست
پیر خریدار عاشقان

روشنی هشتم بشر
چشمه ی پر مهر و بی ریا
اوج مسیر یکی شدن
راه رسیدن به کبریا

جلوه ی خورشید در زمین
قبله ی زیبای مشهد است
منجی دلهای گم شده
عالم آل محمد است

رحمت بی انتهای او
نور سپیده ست در سحر
قبله ی حاجات عاشقان
منجی دلهای بی خبر

با قلمش داده درس عشق
حضرت "روحی له الفدا"
اون همه استاد بی بدیل
ما همه شاگرد و طفل راه

جلوه ی خورشید در زمین
قبله ی زیبای مشهد است
منجی دلهای گم شده
عالم آل محمد است


مطالب مرتبط